Εμφανίσεις Περιεχομένου : 810116
Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένους

Μαρτυρία - Παναγιώτη Καλλή Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Μαρτυρία - Παναγιώτη Καλλή
Μαρτυρία Π.Καλλή 2
Μαρτυρία Π.Καλλή 3
Μαρτυρία Π.Καλλή 4
Μαρτυρία Π.Καλλή 5
Όλες οι Σελίδες

 

(πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ήταν αιχμάλωτος των Τούρκων)

 

«Συνελήφθην την 14ην Αυγούστου 1974, και κατά ώραν 3 μ.μ., εις Άσσιαν όπου διέμενα μετά της συζύγου και των τριών τέκνων μου ηλικίας 8, 9 και 11 ετών, και ευθύς μετά την πλήρη κατάληψιν του χωριού μου υπό τουρκικών δυνάμεων.

 

                      

Παναγιώτης ΚαλλήςΠαρέμεινα εις το χωρίον διότι όταν το πρώτον επληροφορήθην περί της παρουσίας τουρκικών δυνάμεων και εδοκίμασα να φύγω ήτο πλέον αργά, καθ' όσον εν τουρκικόν άρμα μάχης ήτο ήδη έμπροσθεν της οικίας μου.

 

Η σύλληψίς μου επετεύχθη υπό 5 στρατιωτών εκ Τουρκίας εις τους οποίους έσπευσα να ανοίξω την θύραν, αφού προηγουμένως ούτοι εθρυμμάτισαν διά των όπλων των το υάλλινον μέρος αυτής.  Ούτοι είπον εις εμέ και την οικογένειάν μου να τους ακολουθήσωμεν και να μη φοβούμεθα.  Χαρακτηριστικώς μου ανέφεραν «εφ' όσον είσαι πολίτης μη φοβάσαι.  Τώρα αν ήσουν στρατιώτης».  Ηρώτησα κατά πόσον διεπίστωσαν την ύπαρξιν στρατού εις το χωρίον και κατά πόσον είχον βληθή υπό ημετέρων δυνάμεων και έλαβα αρνητικήν απάντησιν.  Η ως άνω συνομιλία διεξήχθη εις την Τουρκικήν την οποίαν γνωρίζω κάπως.

 

Ηκολουθήσαμεν τους τούρκους στρατιώτες εις απόστασιν 100 μέτρων εκ της οικίας μου, όπου συνέλαβον και έτερον ομοχώριόν μου τον Χρίστον Τσικουρήν ηλικίας 62 ετών.  Ούτος απελύθη την 16ην Αυγούστου 1974.  Επανεσυνελήφθη την 21ην Αυγούστου και έκτοτε ουδέν ηκούσθη περί αυτού και πολλών άλλων ομοχωρίων μου διά τους οποίους μετά την απελευθέρωσίν μου απέστειλα επιστολήν εις τον Διεθνή Ερυθρόν Σταυρόν ημερ. 20.9.1974 ήτις επισυνάπτεται και ομιλεί αφ' εαυτής.

 

Μετά την σύλληψιν του Τσικουρή η σύζυγος και τα τέκνα μου, αφού ηνώθησαν με άλλα γυναικόπαιδα - περί τα 50 - διετάχθησαν να επιστρέψουν εις τας οικίας των.

 

Εμείς διετάχθημεν ν' ακολουθήσωμεν τους 5 τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι μας εφέροντο ευγενώς.  Καθ' οδόν διέρρηξαν το κατάστημα του Ανδρέα Αντωνίου Κίκα και συναπεκόμισαν τρανσίστορ, τσιγάρα και αναψυκτικά.  Μας μετέφεραν εις σημείον έξωθι του χωριού και ανατολικώς αυτού όπου συνηντήσαμεν περί τα 100 άτομα καταγόμενα κυρίως εξ Άσσιας, Αφάνειας και εκ χωρίων της περιοχής Κυθρέας, τα οποία είχον καταφύγει εις το χωρίον μας δι' ασφάλειαν.  Μεταξύ των κρατουμένων διέκρινα πλείστους υπερήλικες, τον Χριστούδιαν Βοσκόν ηλικίας 90 ετών, τον Χρίστον Κιτσέτην ηλικίας 88 ετών, τον Κυριάκον Πανάον ηλικίας 85 ετών και τον Σάββαν Καρήν ηλικίας 80 ετών.  Εκεί ήρχισαν να μας πλησιάζουν τούρκοι στρατιώται με απειλητικάς διαθέσεις, ο δε εντεταλμένος με την φρούρησίν μας αξιωματικός κατέβαλλεν συνεχείς προσπάθειες εκδιώξέως των.  Κατά την 6 μ.μ. ώραν μας διέταξαν να βγάλωμεν τα υποδήματά μας και να τα πετάξωμεν.  Ηκολούθησεν σωματική έρευνα με ιδιαίτερον στόχον τα χρήματα και ωρολόγια.  Ολίγον αργότερον προφασισθέντες ότι εβάλλοντο εκ της κατευθύνσεως του χωρίου μας ήρχισαν να βάλλουν διά διαφόρων πυρών καταιγιστικώς.  Τούτο διήρκεσε περί τα 3 λεπτά και προφανώς απεσκόπη εις εκφοβισμόν μας. 
assia.org.cy | Copyright 2009 All Rights Reserved | Designed by Netcy.com